Dołącz do programu Tysiąca Walidatorów Kusamy

Otrzymuj nominacje, aby uruchomić swój Walidator na Dzikim kuzynie Polkadota, Kusama

Co to jest sieć Kusama?

Dla kogo został zbudowany Kusama?

Zasoby programu tysiąca walidatorów

Zastosować

Konfiguracja

Dołącz do społeczności Kusama

--

--

--

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chris | Vegas Life

Chris | Vegas Life

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

More from Medium

Moonbeam: Looking Into the Future of Renewals and Parachain Sustainability

The KILLA-WATTS NFT Collection Part 2

Automatic Validator Failover with One Microservice

OnFinality Supports Subspace Network to Bring Decentralized Storage To Kusama