Polkadot 2021 Roundup

Linie kodu wnosiły z biegiem czasu do bazy kodu Polkadot. Duży zielony obszar pokazuje ogromną ilość logiki napisanej w ciągu roku, przede wszystkim po to, aby odłamki Polkadot, z którymi się skaluje, były zarówno bezpieczne, jak i zdecentralizowane, co jest trudną kombinacją do wykonania.
Szczyt Wanxiang Blockchain, 2021.

--

--

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store