Wprowadzenie Parachains na Polkadot

Harmonogram

Oczekuje się, że uruchomienie parałańcuchów Polkadot rozpocznie się, gdy wydarzy się dwie rzeczy: po pierwsze, pełny audyt zewnętrzny powinien zostać zakończony na całej nowej logice. Po drugie, sieć kanaryjska Kusama powinna była wykazać, że nowa logika działa na wolności , przeprowadzając co najmniej jedną udaną aukcję z udziałem pożyczek społecznościowych i hostując co najmniej jeden funkcjonalny parachain.

Przyszłość

Przez następne dwa miesiące wysiłki będą skierowane na niezawodność, refaktoryzację i wydajność. Obecnie wolumen transakcji jest celowo ograniczony do konserwatywnego limitu, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek problemów systemowych wynikających z obecnego niezoptymalizowanego wdrożenia. Zamiast około 2000 milisekund pracy wykonywanej w każdym bloku, sieć pozwala tylko na 500 milisekund, zmniejszając w ten sposób efektywny wolumen transakcji o ponad 75%. W miarę jak kod staje się szybszy i bardziej niezawodny, te sztuczne limity zostaną zniesione, a wolumen transakcji wzrośnie do swoich teoretycznych limitów.

--

--

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store