Zarząd Sieci Polkadot

Chris | Vegas Life
9 min readJun 3, 2021

--

Polska translacja artykułu 9 Lipca 2019 A Walkthrough of Polkadot’s Governance

Uwaga: Wszystko opisane tutaj mogą ulec zmianie przed POLKADOT w początkowym mainnet startu, który jest ukierunkowany na koniec 2019 roku w zależności od audytów bezpieczeństwa oraz rezerw uruchamiania poza naszą kontrolą. Jest też bardzo prawdopodobne, że po uruchomieniu Polkadota sieć zaktualizuje opisane tutaj mechanizmy zarządzania. Aby być na bieżąco, śledź Polkadot na Twitterze w celu uzyskania przyszłych ogłoszeń lub obserwuj Polkadot Wiki , gdzie szczegóły dotyczące mechanizmów zarządzania będą aktualizowane

Polkadot wprowadza nowatorski model zarządzania zaprojektowany w celu stworzenia zdrowej sieci, która dostosowuje się do potrzeb użytkowników. Został zaprojektowany, aby umożliwić szybkie i reprezentatywne zaangażowanie społeczności poprzez wykorzystanie technologii blockchain w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności. Token DOT umożliwia zaangażowanie o niskim tarciu w Polkadot i zapewnia innowacyjny poziom wyrafinowania i udziału w rozproszonym globalnym zarządzaniu.

Dokonywanie uaktualnień protokołów rozproszonych to przedsięwzięcie, które tradycyjnie wymaga ogromnych wysiłków koordynacyjnych, generujących kosztowny koszt wprowadzania nowych funkcji i utrudniających wprowadzanie zmian, niezależnie od tego, jak kontrowersyjna może być propozycja.

Ewolucja jest najważniejsza dla długoterminowej rentowności każdego użytecznego produktu, a łańcuchy bloków nie różnią się. Będąc zdecentralizowanym, nie ma trywialnych środków, aby określić, jak produkt sieciowy powinien ewoluować w czasie: zarządzanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia uporządkowanej i wolnej od schizmy ewolucji. Zdecentralizowane systemy krypto-ekonomiczne staną się nowymi stanami w świecie Internetu, a zarządzanie jest kluczem do zapewnienia, że ​​zasoby tych systemów krypto-ekonomicznych działają w interesie jej (i jej interesariuszy).

Zarządzanie 101

Istnieje wiele definicji zarządzania, zwłaszcza ostatnio w przestrzeni blockchain, dlatego ważne jest, aby uzgodnić fundamentalne zasady zarządzania. Wikipedia definiuje zarządzanie jako „sposób, w jaki zasady, normy i działania są ustrukturyzowane, utrzymywane, regulowane i rozliczane”. Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi: „Zarządzanie zostało zdefiniowane jako zasady systemu politycznego mające na celu rozwiązywanie konfliktów między aktorami i podejmowanie decyzji”.

Wspólne czynniki sprowadzają się do tego, że zarządzanie jest:

· System zasad

· Podejmować decyzje

· Pociągnięcie uczestników do odpowiedzialności

Czynniki te tworzą reguły rządzące systemem lub reguły dotyczące systemu, a nie wewnątrz systemu. Na przykład zasady, które definiują ważną transakcję w Polkadot nie podlegają „narządowi”, ale zasady, które decydują o tym, jak zmienić zasady formatu transakcji, mieszczą się w pojęciu zarządzania.

Zarządzanie Polkadot

Jasno nakreślony system zarządzania pozwala uczestnikom jasno zrozumieć metody, wymagania i kroki w celu wprowadzenia zmiany. Sformalizowany system zakodowany w łańcuchu zapewnia przestrzeganie tych zasad i odpowiedzialność podmiotów. Ponieważ przyjęcie sformalizowanych reguł dla nieformalnych systemów in-situ jest niezwykle trudne, Polkadot wystartuje z wyrafinowanym zestawem sformalizowanych reguł dotyczących genezy.

Sednem zarządzania Polkadotem jest pojęcie głosowania ważonego stawką, w którym posiadacze DOT głosują swoją stawką w referendach proponowanych przez społeczność. Wszystkie zmiany w Polkadocie wymagają uzgodnienia większości ważonej udziałów. Odbywa się to za pomocą wyrafinowanych mechanizmów, szczegółowo opisanych w dalszej części tego artykułu, które znacznie różnią się od innych niedawnych mechanizmów głosowania na monety pojawiających się na tym wczesnym etapie łańcuchów bloków zarządzania w łańcuchu.

Należy jednak pamiętać, że zasady ustalone na początku Polkadotu mogą się później zmienić, aby zapewnić lepszą reprezentację i uchwalenie, ponieważ społeczność uczy się z doświadczeń związanych z zarządzaniem dużą siecią.

Uczestnicy zarządu Polkadot

Więc kim są uczestnicy ładu POLKADOT?

Posiadacze DOT

Sercem zarządzania Polkadot jest token DOT, umożliwiający bezpośrednią interakcję z propozycjami przedstawionymi przez społeczność. Posiadacze DOT głosują nad propozycjami za pomocą swoich tokenów i zwiększają wagę swojego głosu, blokując DOT swoim głosem na dłuższy czas.

Posiadacze DOT mogą używać swoich DOT w zarządzaniu Polkadot w następujący sposób:

· Zaproponuj publiczne referendum

· Priorytetowe referenda publiczne

· Głosuj na wszystkie aktywne referenda

· Głosuj na członków rady

· Zostań członkiem rady

Punkty DOT pozwalają również uczestnikom postawić swoje punkty DOT w celu walidacji w sieci lub wziąć udział w głosowaniu na walidatory, zwanym „nominowaniem”. Więcej szczegółów na temat systemu Nominowanego Proof-of-Stake Polkadot można znaleźć tutaj .

Rada Polkadot

Zdecentralizowane sieci publiczne, które próbowały sformalizować określone metody głosowania, często napotykają problem niskiej frekwencji wyborczej. Jest to również problem w tradycyjnych systemach zarządzania, w których, o ile wysoce upolitycznione kwestie nie zostaną podane do publicznej wiadomości, referenda publiczne prawdopodobnie nie osiągną znacznej frekwencji.

Aby reprezentować pasywnych interesariuszy, którzy mogą nie być w stanie głosować w każdym referendum , Polkadot wprowadza Radę, ciało liczące od 6 do 24 członków, którzy uzyskają priorytetowe prawa głosu w sieci Polkadot . Rada zostanie wybrana z ambicją proponowania rozsądnych referendów, ponieważ członkowie rady zaangażują się swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwijaniu, utrzymywaniu i wykorzystywaniu zdecentralizowanych sieci.

Członkowie Rady mają możliwość zawetowania nadchodzących propozycji. Jednak po okresie ochłodzenia propozycje te mogą zostać ponownie złożone, a członek rady, który zawetował propozycję, nie może ponownie zawetować tej propozycji.

Wybory do Rady

Członkowie Rady wybierani są w wyborach ciągłych, przy czym co dwa tygodnie wybierany jest jeden członek Rady z listy kandydatów, którzy sami się zgłaszają. Kadencja każdego członka rady jest określana przez wielkość rady, która z biegiem czasu będzie się zmieniać ze względu na adaptacyjny charakter rządzenia Polkadot. Oznacza to, że długość kadencji jednego członka rady równa się 2 tygodniom liczby członków rady. Na przykład, jeśli jest 6 członków rady, kadencja jednego członka rady trwa 12 tygodni (6x2).

Posiadacze DOT głosują na członków rady, aby ich reprezentowali. Wprowadzamy funkcję ważoną stratami, aby przynosić korzyści zdobywcom drugiego miejsca w każdych wyborach, tak aby członkowie rady z długą historią zgłaszania się jako kandydaci skorzystali z ich stałego wsparcia ze strony społeczności.

Przyszli członkowie rady wybierają się na listę kandydatów do rady. Co dwa tygodnie wybierany jest członek rady z największą liczbą DOT-ów użytych do głosowania na nich. W kolejnej rundzie kandydaci rad zachowują swoje głosy z poprzedniej rundy, o ile posiadacze DOT nie zmienią swojego stanowiska. Co więcej, DOT zagłosowały za utratą członków rady gromadzą część tej „zmarnowanej” wartości do następnej rundy. Powyższa grafika przedstawia przykład wyborów w pierwszej turze, a poniższa tabela przedstawia wagę każdego potencjalnego członka rady w kolejnych wyborach dwa tygodnie później.

Jak widać, kandydat do rady C wygrał w pierwszej rundzie i został usunięty z listy kandydatów. W drugiej rundzie posiadacze DOT, którzy nie otrzymali głosu na swojego kandydata do rady, przenoszą teraz część swoich głosów do następnego głosowania. (W tabeli przenoszą wszystkie swoje ciężary, ale w Polkadot podczas startu prawdopodobnie przeniosą tylko część.)

DOT używane do głosowania na członków rady nie są w żaden sposób zablokowane i mogą zostać odwołane lub zmienione w dowolnym momencie podczas wyborów przez posiadaczy DOT. Głosy, które mają więcej z wcześniej „przegranych” wyborów, są jednak resetowane, gdy wyborca zmieni swoją pozycję.

Referenda w Polkadot Zarządzie

Referenda

Każda zmiana na Polkadot ma formę referendum. Referenda zawierają kluczową funkcję w kodzie , która jest z nim związana , set_code , która ma możliwość zmiany dowolnego aspektu systemu. Funkcja set_code jest najpotężniejszą funkcją znalezioną w Polkadocie, ponieważ zmienia każdą funkcję, w tym sam system zarządzania.

Kto może zaproponować referendum?

Referenda można proponować na trzy sposoby, każdy z innymi ścieżkami do realizacji:

· Jednomyślna Rada

· Rada Większościowa

· Referenda publiczne

Propozycje, które nie uzyskają większości w radzie, nie trafiają do publicznego referendum. W sytuacjach, w których rada jest jednomyślna, wnioski korzystają z progu mniejszego niż większość w publicznym głosowaniu za zatwierdzeniem, jak opisano w poniższej sekcji „Adaptacyjne promowanie kworum”. W przypadku, gdy nad daną propozycją głosuje tylko większość członków rady, opinia publiczna musi zatwierdzić wniosek zwykłą większością głosów.

Referenda publiczne mogą być proponowane przez dowolnego posiadacza DOT i oddelegowane przez wspieranie posiadaczy DOT. Ponieważ oczekujemy wielu propozycji od opinii publicznej, łagodzimy problem spamu propozycji, nadając priorytet propozycjom o największej wadze. Gwarantuje to, że najbardziej pożądane propozycje zostaną poddane pod głosowanie w pierwszej kolejności.

Mechanizmy głosowania

Adaptacyjne promowanie kworum

Aby złagodzić fakt, że frekwencja nigdy nie osiągnie 100%, Polkadot wprowadza Adaptive Quorum Biasing. Kworum tradycyjnie definiowano jako minimalną liczbę uczestników obecnych, aby głosowanie zostało uznane za ważne, ale problemy pojawiły się w ciągu ostatnich kilku stuleci. Niszczenie kworum było wykorzystywane przez mniejszości, aby opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie głosowania, a niektóre postacie historyczne posunęły się tak daleko, że wyskoczyły z okien, aby uniemożliwić osiągnięcie kworum. Badania wykazały również , że ścisłe kworum zmniejsza udział wyborców . Inną kwestią jest to, jak określić minimalną liczbę głosów wymaganą do uzyskania kworum, samą decyzję, która może być sporna i jak podjąć decyzję bez określonego kworum?

Systemy głosowania bez kworów badały sposoby zachęcania do udziału poprzez nagradzanie wyborców lub odwrotnie, karanie obywateli, którzy nie głosują. Badania wykazały, że takie mechanizmy mogą prowadzić do znacznie wyższej frekwencji wyborczej, ale nieproporcjonalnie wpływają na wzrost wiedzy wyborców .

Adaptacyjne quorum Biasing Polkadotu zmienia superwiększość wymaganą do przeprowadzenia referendum w oparciu o procent frekwencji wyborczej.

· Pozytywne odchylenie frekwencji wymaga znacznej przewagi głosów, które można uzyskać przy niskiej frekwencji, ale gdy frekwencja wzrasta do 100%, staje się zwykłą większością, jak powyżej. Nazywamy to „pozytywne” frekwencja bias, ponieważ wymagany margines Ayes zwiększa się wraz ze wzrostem frekwencji.

· Negatywne nastawienie frekwencji wymaga dużej superwiększości głosów „ nie”, aby odrzucić przy niskiej frekwencji, ale gdy frekwencja wzrasta do 100%, staje się zwykłą większością, jak powyżej. Nazywamy to „negatywnym” nastawieniem na frekwencję, ponieważ wymagany margines nay rośnie wraz ze wzrostem frekwencji.

Kiedy propozycja jest jednogłośnie przegłosowana przez radę, korzysta z negatywnego nastawienia. Zakładamy, że jeśli rada zaproponuje referendum, to niska frekwencja jest mniej kłopotliwa. Referenda publiczne muszą być jednak uzgodnione z wykorzystaniem krzywej dodatniej. Ma to na celu złagodzenie ataków przez złośliwe lub nieprzemyślane propozycje.

Opóźnione wejście w życie

Ważną cechą zarządzania Polkadotem jest opóźnione uchwalenie. Każde zatwierdzone referendum przechodzi przez określony czas, zanim zostanie uchwalone w łańcuchu. Pozwala to uczestnikom, którzy nie zgadzają się na jakiekolwiek referenda, na opuszczenie sieci, podczas gdy posiadacze DOT, którzy głosowali za tym referenda, mają zablokowane DOTy do czasu uaktualnienia.

Wyborcy powinni uważnie wybierać, na jakie propozycje głosują i mieć na uwadze, jaki wpływ będą miały referenda na zdrowie całej sieci Polkadot.

Mnożenie głosu z blokadą / Głosowanie z blokadą czasową

Polkadot wprowadza aspekt głosowania z blokadą czasową, nowatorskie podejście, które pozwala posiadaczom DOT zwiększyć wagę swojego głosu w danym wniosku.

Wszyscy głosujący są ważeni na podstawie dwóch kryteriów:

· DOTs: ilość żetonów będących w posiadaniu wyborcy;

· Czas : czas, przez jaki tokeny pozostaną zablokowane po zakończeniu referendum. Dozwolonych jest pięć okresów: 4 tygodnie, 8 tygodni, 16 tygodni, 32 tygodnie i 64 tygodnie. Każde podwojenie okresu skutkuje uzyskaniem przez wyborcę dodatkowego „głosu”.

Aby zagłosować, wyborca ​​musi zablokować swoje DOTy na co najmniej 4 tygodnie, okres opóźnienia uchwalenia po zakończeniu referendum. Ma to na celu zapewnienie, że potrzebny jest pewien minimalny ekonomiczny wpływ na wynik i złagodzenie handlu głosami.

Dzięki temu mechanizmowi wyborca ​​posiadający pięć żetonów, który chciałby je zablokować tylko na minimalny dozwolony czas, miałby taką samą liczbę głosów, jak wyborca ​​mający tylko jeden żeton, który jest zadowolony z jego zablokowania na maksymalny czas.

Oprócz powyższego, wyborca ​​może w ogóle nie blokować tokenów, aby uzyskać dużą zniżkę (90%) na wagę głosów. W tym samym scenariuszu, co powyżej, trzeci głosujący musiałby posiadać 50 tokenów, aby mieć taką samą siłę głosu, jeśli w ogóle nie chciałby ich blokować.

Więcej w przyszłości

W kolejnych miesiącach deweloperzy i badacze dopracują szczegóły tego, co zostało tutaj opisane. Po uruchomieniu Polkadotu prawdopodobnie zostaną zastosowane różne przedziały czasowe, a być może waga głosowania na blokadę czasową zostanie dostosowana po zakończeniu dalszych badań i testów.

Nadchodzącą funkcją, nad którą obecnie pracujemy, jest głosowanie delegowane, znane również jako „płynna demokracja”. Uczestnicy, którzy nie chcą brać udziału w każdym głosowaniu, ale znają osobę lub grupę, której ufają, że zgadzają się z własnymi przekonaniami, będą mogli delegować swoje głosy.

Chcesz wziąć udział?

Alexander testnet jest POLKADOT za dzienny testnet , już w czwartym Proof-of-Concept, które zostały zmodernizowane przy użyciu niektóre mechanizmy opisane powyżej. Wiele z opisanych do tej pory funkcji, w tym adaptacyjne stronniczość kworum, referenda publiczne, demokracja i moduły rady, jest dostępnych na żywo.

Ponieważ nadal pracujemy nad interfejsami zarządzania dla przyszłej wersji, najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie jest wejście na https://poc-3.polkadot.io, utworzenie konta, uzyskanie kilku punktów testowych z kranu i rozpoczęcie zabawy transfery, obstawianie, nominacje, a jeśli masz ochotę, proponowanie nowych referendów.

--

--

Chris | Vegas Life

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.