Zarząd Sieci Polkadot

Zarządzanie 101

Zarządzanie Polkadot

Uczestnicy zarządu Polkadot

Posiadacze DOT

Rada Polkadot

Wybory do Rady

Referenda w Polkadot Zarządzie

Referenda

Kto może zaproponować referendum?

Mechanizmy głosowania

Adaptacyjne promowanie kworum

Więcej w przyszłości

Chcesz wziąć udział?

--

--

--

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chris | Vegas Life

Chris | Vegas Life

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

More from Medium

OnFinality provides API services to Nodle

Getting Started with the Polkadot API

Cross Chain Authentication and the Future with InvArch.

Kusama Parachain Auctions Batch 5 — Overview of the past