Zarządzanie Polkadot

Pochodzenie kolektywów

Rada (Council)

Gdy Rada głosuje nad własnymi propozycjami, głosy liczone są według członków, a nie według stawki. Utrudnia to dużym posiadaczom sprawowanie nadmiernej władzy w zarządzaniu Polkadot; mogą być w stanie dostać się do Rady, ale nie mogą przeprowadzić referendum o niskiej frekwencji.

Komitet Techniczny

Propozycje: nasiona zmian

Referenda publiczne

Adaptacyjne promowanie kworum

Wydanie

Wdrażanie aktualizacji systemu

Zarządzanie w łańcuchu i autonomiczne uchwalanie dają posiadaczom tokenów agencję, narzędzie do wyrażania swoich opinii i gwarancje wpływu, jaki ma ich wyrażenie.

Zarządzanie poza łańcuchem

Uwagi

Bądź na bieżąco

--

--

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store